RSS Tin Tức Thuế – Tổng Cục Thuế

RSS Văn Bản Thuế – Tổng Cục Thuế

 • 122/2015/NĐ-CP 20/11/2015
  Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động […]
 • 173/2015/TT-BTC 20/11/2015
  Thông tư số 173/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Thành Hải Quốc lộ 1, tỉnh Ninh Thuận
 • 168/2015/TT-BTC 20/11/2015
  Thông tư số 168/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam
 • 167/2015/TT-BTC 20/11/2015
  Thông tư số 167/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí tại KM943+975, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam
 • 164/2015/TT-BTC 20/11/2015
  Thông tư số 164/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm […]
 • 163/2015/TT-BTC 20/11/2015
  Thông tư số 163/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hoá thuộc nhóm 87.04 và bộ linh kiện ô tô, khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái thuộc chương 98 của Biểu […]
 • 151/2015/TT-BTC 20/11/2015
  Thông tư số 151/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, Ngành, Uỷ ban Nhân dân các cấp với các cấp hội […]
 • 2176A/QCPH-TCT-TCTK 17/11/2015
  Quy chế phối hợp 2176A/QCPH-TCT-TCTK ngày 10/11/2015 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê quy định việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê
 • 116/2015/NĐ-CP 16/11/2015
  Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
 • 114/2015/NĐ-CP 16/11/2015
  Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất và Khu Kinh tế