Tin tức thuế

RSS Tin Tức Thuế – Tổng Cục Thuế

RSS Văn Bản Thuế – Tổng Cục Thuế

 • 35/2015/NĐ-CP 15/04/2015
  Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
 • 48/2015/TT-BTC 14/04/2015
  Thông tư số 48/2015/TT-BTC ngày 13/4/2015 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
 • 46/2015/TT-BTC 13/04/2015
  Thông tư số 46/2015/TT-BTC ngày 7/4/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra
 • 45/2015/TT-BTC 13/04/2015
  Thông tư số 45/2015/TT-BTC ngày 7/4/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội
 • 11/2015/QĐ-TTg 06/04/2015
  Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg ngày 03/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao […]
 • 34/2015/NĐ-CP 06/04/2015
  Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 31/3/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
 • 44/2015/TT-BTC 02/04/2015
  Thông tư số 44/2015/TT-BTC ngày 30/03/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean-Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018
 • 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT 02/04/2015
  Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/03/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục đào tạo quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụgn phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)
 • 38/2015/TT-BTC 02/04/2015
  Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
 • 33/2015/NĐ-CP 31/03/2015
  Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/03/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra