Tin tức thuế

RSS Tin Tức Thuế – Tổng Cục Thuế

RSS Văn Bản Thuế – Tổng Cục Thuế

 • 2376/QĐ-TCT 26/12/2014
  Quyết định 2376/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế ngày 23/12/2014 v/v xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với hộ gia đình, cá nhân đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 179/2013/TT-BTC
 • 2377/QĐ-TCT 26/12/2014
  Quyết định 2377/QĐ-TCT ngày 23/12/2014 của Tổng cục Thuế v/v xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với hộ gia đình, cá nhân đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 điều 3 Thông tư số 179/2013/TT-BTC
 • 2329/QĐ-TCT 24/12/2014
  Quyết định số 2329/QĐ-TCT ngày 16/12/2014 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cho Hệ thống thông tin ngành Thuế
 • 3127/QĐ-BTC 24/12/2014
  Quyết định số 3127/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính
 • 2346/QĐ-TCT 23/12/2014
  Quyết định của Tổng cục Thuế số 2346/QĐ-TCT ngày 18/12/2014 v/v xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013
 • 2345/QĐ-TCT 23/12/2014
  Quyết định của Tổng cục Thuế số 2345/QĐ-TCT ngày 18/12/2014 v/v xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với hộ gia đinh, cá nhân đáp ứng được điều kiện tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính.
 • 2815/QĐ-BTC 11/12/2014
  Quyết định số 2815/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/10/2014 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
 • 71/2014/QH13 03/12/2014
  Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
 • 173/2014/TT-BTC 01/12/2014
  Thông tư số 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện cam […]
 • 107/2014/NĐ-CP 25/11/2014
  Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt