Tin tức thuế

RSS Tin Tức Thuế – Tổng Cục Thuế

RSS Văn Bản Thuế – Tổng Cục Thuế

 • 1544/QĐ-BTC 15/07/2014
  Quyết định số 1544/QĐ-BTC ngày 07/07/2014 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thí điểm Chế độ kế toán thuế nội địa
 • 84/2014/TT-BTC 14/07/2014
  Thông tư số 84/2014/TT-BTC ngày 27/06/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
 • 67/2014/NĐ-CP 14/07/2014
  Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản
 • 72/2014/TT-BTC 11/07/2014
  Thông tư 72/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh
 • 1531/QĐ-BTC 08/07/2014
  Quyết định số 1531/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 03/7/2014 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
 • 78/2014/TT-BTC 26/06/2014
  Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 1378/QĐ-BTC 25/06/2014
  Quyết định số 1378/QĐ-BTC của Bộ Trưởng Bộ Tài chính ngày 13/6/2014 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
 • 1079/QĐ-BTC 20/06/2014
  Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 v/v áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
 • 1378/QĐ-BTC 18/06/2014
  Quyết định số 1378/QĐ-BTC ngày 13/06/2014 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
 • 1359/QĐ-BTC 18/06/2014
  Quyết định số 1359/QĐ-BTC ngày 11/6/2014 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật