Tin tức thuế

RSS Tin Tức Thuế – Tổng Cục Thuế

RSS Văn Bản Thuế – Tổng Cục Thuế

 • 123/2014/TT-BTC 12/09/2014
  Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS)
 • 84/2014/NĐ-CP 10/09/2014
  Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 • 128/2014/TT-BTC 10/09/2014
  Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế
 • 122/2014/TT-BTC 09/09/2014
  Thông tư số 122/2014/TT-BTC ngày 27/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
 • 83/2014/NĐ-CP 08/09/2014
  Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
 • 112/2014/TT-BTC 08/09/2014
  Thông tư số 112/2014/TT-BTC ngày 19/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/06/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiét về hoạt động kinh doannh xổ số
 • 118/2014/TT-BTC 08/09/2014
  Thông tư số 118/2014/TT-BTC ngày 21/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
 • 113/2014/TT-BTC 08/09/2014
  Thông tư số 113/2014/TT-BTC ngày 20/08/2014 của Bộ Tài chính bãi bỏ quyết định số 16/2001/QĐ-BTC ngày 23/03/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức phí qua cầu Hồ Kiều 2
 • 110/2014/TT-BTC 08/09/2014
  Thông tư số 110/2014/TT-BTC ngày 15/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà
 • 2074/QĐ-BTC 06/09/2014
  Quyết định số 2074/QĐ-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính