Tin tức thuế

RSS Tin Tức Thuế – Tổng Cục Thuế

RSS Văn Bản Thuế – Tổng Cục Thuế

 • 30/2015/TT-BTC 30/03/2015
  Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 09/03/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
 • 09/2015/QĐ-TTg 30/03/2015
  Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
 • 32/2015/NĐ-CP 27/03/2015
  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chí phí đầu tư xây dựng
 • 36/2015/TT-BTC 27/03/2015
  Thông tư số 36/2015/TT-BTC ngày 23/3/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu
 • 509/QĐ-BTC 26/03/2015
  Quyết định số 509/QĐ-BTC ngày 19/3/2015 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt phương án đơn giản hoá một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 • 29/2015/TT-BTC 26/03/2015
  Thông tư số 29/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 604+700, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình
 • 558/QĐ-BTC 26/03/2015
  Quyết định số 558/QĐ-BTC ngày 23 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
 • 274/QĐ-BTC 11/03/2015
  Quyết định số 274/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 11/02/2015 Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
 • 05/NQ-CP 06/03/2015
  Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2015
 • 26/2015/TT-BTC 06/03/2015
  Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế […]