Tin tức thuế

RSS Tin Tức Thuế – Tổng Cục Thuế

RSS Văn Bản Thuế – Tổng Cục Thuế

 • 151/2014/TT-BTC 21/10/2014
  Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế
 • 150/2014/TT-BTC 16/10/2014
  Thông tư số 150/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
 • 149/2014/TT-BTC 16/10/2014
  Thông tư số 149/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định về số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính để bổ sung vào ngân sách Nhà nước
 • 146/2014/TT-BTC 16/10/2014
  Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ
 • 136/2014/TT-BTC 14/10/2014
  Thông tư số 136/2014/TT-BTC ngày 15/9/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 122/2013/TT-BTC ngày 28/08/2013 của Bộ Tài chính
 • 91/2014/NĐ-CP 02/10/2014
  Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế
 • 139/2014/TT-BTC 01/10/2014
  Thông tư số 139/2014/TT-BTC ngày 23/09/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đôi với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính
 • 141/2014/TT-BTC 01/10/2014
  Thông tư số 141/2014/TT-BTC ngày 25/09/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc lập
 • 143/2014/TT-BTC 01/10/2014
  Thông tư số 143/2014/TT-BTC ngày 30/09/2014 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện đề án "hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020" từ nguồn ngân sách […]
 • 134/2014/TT-BTC 30/09/2014
  Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/09/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư