Tin tức thuế

RSS Tin Tức Thuế – Tổng Cục Thuế

RSS Văn Bản Thuế – Tổng Cục Thuế

 • 95/2015/TT-BTC 02/07/2015
  Thông tư số 95/2015/TT-BTC ngày 19/06/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km763+800 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị
 • 79/2015/TT-BTC 02/07/2015
  Thông tư số 79/2015/TT-BTC ngày 25/05/2015 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính
 • 1194/QĐ-BTC 01/07/2015
  Quyết định số 1194/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
 • 1209/QĐ-BTC 01/07/2015
  Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
 • 60/2015/NĐ-CP 29/06/2015
  Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều […]
 • 96/2015/TT-BTC 25/06/2015
  Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ […]
 • 22/2015/QĐ-TTg 25/06/2015
  Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phẩn
 • 893/QĐ-TTg 24/06/2015
  Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020
 • 05/2015/TT-BKHĐT 24/06/2015
  Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/06/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá
 • 89/2015/TT-BTC 24/06/2015
  Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia