Tin tức thuế

RSS Tin Tức Thuế – Tổng Cục Thuế

RSS Văn Bản Thuế – Tổng Cục Thuế

 • 1332/QĐ-TCT 30/07/2015
  CV 1332/QĐ-TCT ngày 27/7/2015 của Tổng cục Thuế v/v xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài Chính
 • 1292/QĐ-TCT 30/07/2015
  CV 1292/QĐ-TCT ngày 20/7/2015 của Tổng cục Thuế v/v xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài Chính
 • 109/2015/TT-BTC 29/07/2015
  Thông tư số 109/2015/TT-BTC ngày 22/07/2015 của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất tại cửa kho và chi phí bảo quản hạt giống lúa, hạt giống ngô dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý
 • 100/2015/TT-BTC 29/07/2015
  Thông tư số 100/2015/TT-BTC ngày 29/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước
 • 99/2015/TT-BTC 29/07/2015
  Thông tư số 99/2015/TT-BTC ngày 29/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
 • 92/2015/TT-BTC 22/07/2015
  Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy […]
 • 1336/QĐ-BTC 20/07/2015
  Quyết định số 1336/QĐ-BTC ngày 7/7/2015 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ quy phạm pháp luật
 • 1194/QĐ-BTC 16/07/2015
  Quyết định số 1194/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 1/7/2015 v/v công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
 • 1315/QĐ-BTC 16/07/2015
  Quyết định số 1315/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 1/7/2015 v/v công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
 • 1314/QĐ-BTC 16/07/2015
  Quyết định số 1314/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 1/7/2015 v/v công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính