• Home »
  • Công Văn Thuế »
  • CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI ÁP DỤNG CHO NĂM 2013 KẾ TOÁN CẦN LƯU Ý ( Từ 01/07/2013 – 31/12/2013 )

CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI ÁP DỤNG CHO NĂM 2013 KẾ TOÁN CẦN LƯU Ý ( Từ 01/07/2013 – 31/12/2013 )

CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI ÁP DỤNG CHO NĂM 2013 KẾ TOÁN CẦN LƯU Ý ( Từ 01/07/2013 – 31/12/2013 )

Nhằm mục đích tiện theo dõi các chính sách thuế mới được áp dụng. Hỗ trợ thuế(HTT) sẽ tổng hợp những chính sách mới nhất cho các kế toán dễ dàng theo dõi và thực hiện đúng theo những qui định của nhà nước. Cụ thể:

A. HÓA ĐƠN : ( Thông tư số 64/2013/TT-BTC )

1. Hàng hóa, dịch vụ bán vào khu phi thuế quan không được sử dụng hóa đơn xuất khẩu.

2. Hóa đơn xuất khẩu chỉ dành riêng cho hàng hóa, dịch vụ bán ra khỏi lãnh thổ Việt Nam (trừ vận tải quốc tế sử dụng hóa đơn GTGT).

3. Còn lại, hàng hóa, dịch vụ mua bán trên lãnh thổ Việt Nam, kể cả khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu đều phải sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng nếu bên bán khai thuế theo phương pháp trực tiếp .

4. Hóa đơn tự in từ máy tính: Được sử dụng cho năm sau nếu còn tồn

5. Hóa đơn bán ô tô, xe máy, nhà đất tối thiểu phải có 3 liên

6. Hóa đơn tự in phải có tiêu thức “tên tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn”

7. Được phép sử dụng tiếng Việt không dấu trên hóa đơn

8. Không giới hạn chiều dài của hóa đơn tự in từ giấy cuộn

9. Nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án được mua hóa đơn của cơ quan Thuế

10. Doanh nghiệp cung ứng phần mềm tự in hóa đơn phải có đăng ký ngành lập trình hoặc xuất bản phần mềm

11. Gạch chéo phần còn trống trên hóa đơn in từ máy tính: Không buộc phải cùng màu mực

12. Quy định rõ trách nhiệm khi mất hóa đơn trong quá trình giao nhận

13. Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được quy định như sau:

– Báo cáo hóa đơn quý I: chậm nhất là ngày 30/4

– Báo cáo hóa đơn quý II: chậm nhất là ngày 30/7

– Báo cáo hóa đơn quý III: chậm nhất là ngày 30/10

– Báo cáo hóa đơn quý IV: chậm nhất là ngày 30/1 năm sau

B. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: ( Thông tư 45/2013/TT-BTC )

1. Tài sản phải có nguyên giá từ 30 triệu đồng trở lên

2. Mỗi TSCĐ chỉ được phép thay đổi phương pháp trích khấu hao 01 lần

3. Đối với các TSCĐ đang trích khấu hao theo Thông tư 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá TSCĐ theo Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản đó được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian tối đa 3 năm, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

C. THUẾ GÍA TRỊ GIA TĂNG: ( Công văn 8355/BTC-TCT và Nghị Định 83/2013/NĐ-CP, Nghị định 92/2013/NĐ-CP )

1. Khai thuế GTGT theo tháng : Áp dụng cho các doanh nghiệp có doanh thu năm 2012 trên 20 tỷ hoặc các doanh nghiệp thành lập hoạt động chưa đủ 12 tháng trong năm 2012 hoặc doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2013.

2. Khai thuế GTGT theo quý :

– Các doanh nghiệp hoạt động đủ 12 tháng ( thành lập từ tháng 01/2012 trở về trước ) có doanh thu năm 2012 dưới 20 tỷ.

– Các doanh nghiệp chưa đủ 12 tháng thì hoạt động đủ 12 tháng, sau đó năm dương lịch kế tiếp sẽ khai thuế GTGT theo quý nếu doanh thu năm trước liền kề dưới 20 tỷ.

3. Thuế suất áp dụng

– Áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối với các hợp đồng bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở từ ngày 01/7/2013;

– Thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

D. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ( Thông tư 111/2013/TT-BTC, Nghị định 65/2013/NĐ-CP )

1. Về khai thuế: TNCN

– Khai thuế TNCN theo quý nếu thuế GTGT khai theo quý hoặc thuế TNCN phải nộp tháng 07/2013 dưới 50triệu

– Khai thuế TNCN theo tháng nếu thuế TNCN phải nộp tháng 07/2013 trên 50triệu

2. Về giảm trừ gia cảnh: Giảm trừ bản thân 9.000.000đ, người phù thuộc 3.600.000đ

3. Về khấu trừ thuế đối với cá nhân không có hợp đồng hoặc hợp đồng dưới 3 tháng

– Có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

– Nếu làm cam kết theo mẫu 23 ( chờ mẫu của thông tư thay thế thông tư 28/2011/TT-BTC ) thì tạm thời không khấu trừ.

– Cá nhân làm cam kết 23 phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết

E. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP. ( Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13, Nghị định 92/2013/NĐ-CP,công văn 8336/BTC-CST ).

a) Áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% đối với doanh nghiệp, kể cả hợp tác xã có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng.

Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT của năm trước liền kề

b) Áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.

-Hotrothue.org-