Articles Posted in the " công văn thuế " Category

  • Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013

    Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa […]