Articles Posted in the " Phần Mềm " Category

  • Phần mềm kết xuất file PDF – Cute PDF Writer

    CutePDF là bộ phần mềm phục vụ cho việc tạo máy in ảo nhằm kết xuất file báo cáo từ phần mềm hỗ trợ HTKK của Tổng Cục Thuế thành file PDF để sau đó thực hiện gửi cho cơ quan Thuế hoặc các tổ chức T-Van. Có khá nhiều phần mềm tương tự CutePDF, […]