THÔNG BÁO NÂNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KÊ KHAI TỜ KHAI MÃ VẠCH (HTKK) phiên bản 3.1.7

[Hotrothue.org]Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.7, và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.11 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai thuế từ ngày 01/7/2013 theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật thuế GTGT, TNDN, TNCN và Thông tư số 64/2013/TT-BTC về hoá đơn.

Phiên bản được phát hành và công bố vào ngày 08/08/2013. Các doanh nghiệp, tổ chức có thể thực hiện download tại đường dẫn sau: Download

Và văn bản hướng dẫn chính thức của Tổng cục thuế qua link download: Download.

 

-Hotrothue.org